โปรดเกล้าตั้ง ประกาศแต่ง 250 สว.

โปรดเกล้าตั้ง ประกาศแต่ง 250 สว.

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2562) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ความว่า…

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้

Loading...
Facebook Comments

ATHIPAT SAHAPACHUDA

ชอบอ่านหนังสือ โดยเฉพาะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปรัญชา ความสำเร็จ